Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών μέσα από τη λειτουργία του εξυπηρετεί τις ανάγκες διδασκαλίας και πειραματικής άσκησης των μαθητών και μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής , της Χημείας και της Βιολογίας.

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών αποτελείται από δύο ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες για την Ε΄ και την Στ΄  τάξη αντίστοιχα του Δημοτικού . Οι αίθουσες αυτές διαθέτουν πλούσιο σχολικό εργαστηριακό εξοπλισμό, καθεμιά από αυτές διαθέτει εξοπλισμό πολυμέσων (διαδραστικό πίνακα, Η/Υ, μόνιμη σύνδεση με το διαδίκτυο), ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους κατά τη διάρκεια τού μαθήματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

1 2
Οι φωτογραφίες μεγεθύνονται

Πρόκειται για ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο με κατάλληλα όργανα και εποπτικά μέσα, όπως ηλεκτροστατική μηχανή, ατμομηχανή (πρότυπο εργοστασίου), προσομοιωτή υδροστατικού μύλου, δυναμό, σφαίρα και βέργα διαστολής στερεών, το δίσκο το Νεύτωνα, αποστακτήρα, συσκευές που λειτουργούν με τη βοήθεια ηλιακών πάνελ, ατμομηχανή του Ήρωνα, Ημισφαίριο Μαδεμβούργου, ηλεκτρολυτική συσκευή, πρίσματα, πρόπλασμα ματιού, πρότυπος ζυγός σύγκρισης, νήμα της στάθμης τα οποία καλύπτουν τα αντίστοιχα κεφάλαια τού Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού, Οπτικής, Ενέργειας, Βιολογίας - Ανθρωπολογίας, Θερμότητας, Μηχανικής τής ύλης τού μαθήματος τής Φυσικής της Ε΄και Στ΄τάξης.

Οι μαθητές εργάζονται κατά ομάδες σε πάγκους εργασίας για την ολοκλήρωση των πειραματικών διαδικασιών. Έτσι προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση υπό το πρίσμα τής δημιουργικής συνεργασίας μέσα σε ένα περιβάλλον που ικανοποιεί την εξερευνητική διάθεση των μαθητών.Οι εργαστηριακές αυτές δραστηριότητες γίνονται είτε με τη μορφή πειραμάτων επίδειξης είτε με πειράματα που γίνονται από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι χωρίζονται σε ομάδες, πάντα με την καθοδήγηση των δασκάλων Φυσικής και με τη συνδρομή τής Παρασκευάστριας τού εργαστηρίου.