Ένα από τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων είναι η λειτουργία τής Εποπτείας, μιας ειδικής υπηρεσίας, μοναδικής για τα εκπαιδευτικά δεδομένα στην Ελλάδα, όχι μόνον κατά την περίοδο που συγκροτήθηκε, αλλά και στις μέρες μας. 

Η Εποπτεία έχει ευρείες διοικητικές αρμοδιότητες, καθώς οργανώνει, παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία. Ας μην ξεχνάμε ότι σε όλα τα Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αθήνας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Τιράνων, Ιωαννίνων), τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερα νηπιαγωγεία, δώδεκα δημοτικά, επτά γυμνάσια και οκτώ λύκεια, φοιτούν 9.000 μαθητές! Όλα τα Σχολεία πρέπει να διέπονται από τις ίδιες αρχές λειτουργίας και να παρέχουν ομοιογενή παιδεία. Αυτό τον δύσκολο συντονιστικό ρόλο έχει αναλάβει και επιτελεί με επιτυχία η Εποπτεία των Σχολείων.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, από κοινού με την Εποπτεία, διαμορφώνει και στηρίζει πολύπλευρα τον γενικότερο πνευματικό και πολιτιστικό προσανατολισμό των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, υπηρετώντας το μακρόπνοο εθνικό όραμα των ιδρυτών της.

Διάρθρωση

Επικεφαλής της Εποπτείας των Σχολείων είναι ο Επόπτης (ή η Επόπτρια), ο οποίος έχει τον ρόλο τού Συντονιστή Συμβούλου. Στο έργο του τον βοηθούν τρεις Αναπληρωτές Συντονιστές Σύμβουλοι, ένας για την πρωτοβάθμια και δύο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκ των οποίων ένας για τα θεωρητικά και ένας για τα θετικά μαθήματα. Επί πλέον έχουν ορισθεί Συντονιστές Ειδικοτήτων για τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα: Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), Φυσική Αγωγή, Πληροφορική και Μουσική.

Επικεφαλής τής Εποπτείας των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων είναι από τις 4 Ιουλίου 2008 η κ. Βασιλική Παπαπέτρου, φιλόλογος, με μακρά θητεία, εμπειρία και προσφορά στα Αρσάκεια Σχολεία.


Αρμοδιότητες - έργο

Η Εποπτεία:

• Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα εκπαιδευτικά θέματα και επισημαίνει τις ανάγκες των Σχολείων σε προσωπικό. 

• Υλοποιεί τις αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου για εκπαιδευτικά θέματα και προγράμματα. 

• Εποπτεύει την τήρηση και την εφαρμογή τής εκπαιδευτικής νομοθεσίας στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία. 

• Συνεργάζεται με τις διευθύνσεις τού Υπουργείου Παιδείας και με τα γραφεία Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Παρακολουθεί την υπηρεσιακή κατάσταση τού εκπαιδευτικού προσωπικού και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες προσλήψεων, τοποθετήσεων και μεταθέσεων τού εκπαιδευτικού προσωπικού.

• Κατευθύνοντας και συντονίζοντας την ελεύθερη και δημιουργική πολιτιστική δραστηριοποίηση όλων των Σχολείων, συνδέει το υψηλό μορφωτικό έργο με την προαγωγή τού πνευματικού πολιτισμού τής χώρας, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο σχολείο γνώσης και πολιτισμού. Ειδικότερα:

Προωθεί τη μετουσίωση κάθε τάξης των Σχολείων τής Φ.Ε. σε κυψέλη δημιουργίας πολιτισμού, πολύπλευρης ανθρωπιστικής ανάπτυξης και πνευματικής ενεργοποίησης. Η συστηματική ενίσχυση τής φιλαναγνωσίας, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε συζητήσεις με λογοτέχνες, η οργάνωση δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν τη σχέση των μαθηματικών με την τέχνη και τον πολιτισμό, η αξιοποίηση τού θεατρικού παιχνιδιού ως δυναμικού μέσου διδασκαλίας στο δημοτικό, οι δραματοποιήσεις λογοτεχνικών κειμένων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξυπηρετούν τον στόχο αυτό.

Ενθαρρύνει και υλοποιεί, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Σχολείων, την επαφή των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων της με διακεκριμένους εκπροσώπους τού πνεύματος, τής επιστήμης και τού πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει αφιερώματα στη ζωή και στο έργο πνευματικών μορφών, καλλιτεχνών και συγγραφέων, προσκαλεί τους ίδιους τούς λογοτέχνες και καλλιτέχνες σε εκδηλώσεις παρουσίασης τού έργου τους αλλά και πολιτικές προσωπικότητες, ακαδημαϊκούς και επιστήμονες για συζήτηση με τους μαθητές σε ζητήματα σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού.

Κινητοποιεί μεθοδικά, οργανώνει και προβάλλει την πολιτισμική δημιουργία μαθητών και εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτό διοργανώνει Διαρσακειακούς Αγώνες Λόγου και Τέχνης(διαγωνισμοί διηγήματος, ποίησης, δοκιμίου, ταινίας μικρού μήκους, φωτογραφίας, ζωγραφικής και μουσικής σύνθεσης) καθώς και Ρητορικούς Αγώνες

Μεριμνά για τη σύνδεση των Σχολείων με την κοινωνία και τα δρώμενά της (κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά, επιστημονικά). Ενθαρρύνει τους μαθητές των Σχολείων να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς, σε μαθητικά συνέδρια, στη Βουλή των Εφήβων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, στο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, σε ερευνητικές αποστολές. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο θεσμός τής Εποπτείας των Αρσακείων Σχολείων είναι ένας πολύτιμος για την ομαλή λειτουργία των Σχολείων αλλά και καθοριστικός για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, οι οποίοι στα Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας δεν μπορεί παρά να είναι υψηλοί.

Η Επόπτρια σε συνεργασία με τους Συντονιστές Συμβούλους και τους Συντονιστές των μαθημάτων καταβάλλουν σκληρή προσπάθεια καθημερινά στον εκπαιδευτικό στίβο, ώστε να υλοποιούνται οι στόχοι που η Φ.Ε. έχει θέσει για τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία.