Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσάνθη Αλεξάνδρου ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα «Web 2.0 εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών έργων e-Twinning για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», η οποία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 5 έως 19 Δεκεμβρίου 2016 με τη χρήση τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://moodle.etwinning.gr/ τής Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) τής δράσης e-Twinning.
Η ηλεκτρονική επιμόρφωση, διάρκειας 20 ωρών, είχε στόχο την καλλιέργεια τής ικανότητας χρήσης και ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων εργαλείων Web 2.0 στα προγράμματα e-Twinning και περιελάμβανε τρεις θεματικές ενότητες με την υλοποίηση των αντίστοιχων ασκήσεων (Δραστηριότητες δικτύωσης, Συνεργατικές δραστηριότητες και Σχεδιασμό e-Twinning έργου).