Τα σχολεία μας στοχεύοντας στη διεύρυνση, γλωσσική και πολιτισμική, συνεργάζονται με το Αγγλικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική της Αγγλικής Γλώσσας».

Το πρόγραμμα αυτό αφορά την πρακτική άσκηση των φοιτητών της Αγγλικής Φιλολογίας μέσα στην τάξη.
Οι καθηγητές και καθηγήτριες της Αγγλικής Γλώσσας του σχολείου μας δέχονται στις τάξεις τους για διάστημα 2-3 μηνών φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία και κρατούν σημειώσεις. Οι καθηγητές λειτουργούν ως μέντορες και εξηγούν κάθε βήμα της διαδικασίας επιλύοντας απορίες.
Στην συνέχεια, οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην πράξη παρουσιάζοντας ένα μάθημα ή μέρος του μαθήματος οι ίδιοι.
Στο τελικό στάδιο, οι καθηγητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα έντυπο αξιολόγησης του φοιτητή / τριας που παρακολούθησε τα μαθήματά τους, το οποίο προσκομίζεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

· Εξοικείωση των φοιτητών με την εκπαιδευτική διαδικασία.

· Διεύρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την έκθεση των μαθητών σε ποικίλες και διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας.

· Εναλλαγή και διάδραση κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

· Ανταλλαγή με το Πανεπιστήμιο εκπαιδευτικών μεθόδων και πολιτιστικών προσεγγίσεων.