Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα«eTwinning και Eργαστήρια Δεξιοτήτων : Συνεργατικές δράσεις για την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων», συνολικής διάρκειας είκοσι (20) ωρών. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως και διοργανώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης τής δράσης eTwinning μέσω τής πλατφόρμας mooc.etwinning.gr τού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 28 Μαρτίου έως και 3 Μαΐου 2022, είχε στόχο να αναδειχθούν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης των δικτύων, των δράσεων και τού εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει η πλατφόρμα eTwinning κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και να παρουσιαστούν τα βήματα που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη μετατροπή δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στα προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων τού ψηφιακού αποθετηρίου του ΙΕΠ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», καθώς και των Βιβλιοθηκών Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων τού ΙΕΠ σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων από ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ενός eTwinning έργου.

Οι διδακτικές ενότητες τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν οι εξής:
- Διδακτική ενότητα 1: Γνωριμία με το eTwinning
- Διδακτική ενότητα 2: Η συμβολή τού eTwinning στην καλλιέργεια δεξιοτήτων
- Διδακτική ενότητα 3: Twinning και Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Από τα προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων στα συνεργατικά eTwinning έργα
- Ενότητα 4: Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων.

Η αξιολόγηση τού επιμορφωτικού προγράμματος υλοποιήθηκε μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου.