Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε επιτυχώς το 9μηνο (420 ωρών) μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα 14 βαθμών ESVET με τίτλο «Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο - Διαπολιτισμική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» τού Πανεπιστημίου Κρήτης, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης τού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στόχος τού προγράμματος ήταν η επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα Διαπολιτισμικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης μέσα από την πραγματοποίηση ενδιάμεσων και τελικών εργασιών αναστοχασμού σχετικά με την ένταξη των μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα ή προερχόμενων από επισφαλείς και ευπαθείς ομάδες στη σχολική κοινότητα και στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Για τον λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των σύγχρονων θεωριών και μοντέλων αναφορικά με την παιδαγωγική σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και την εφαρμογή της μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές στη σχολική τάξη, στη συμβουλευτική καθοδήγηση σε σχέση με ζητήματα ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και κοινωνικής ένταξης μαθητών προερχόμενων από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, και των οικογενειών τους, και στον σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων ολοκληρωμένης παρέμβασης με ενταξιακό προσανατολισμό.

Συγκεκριμένα, οι θεματικές ενότητες οι οποίες αναλύθηκαν ήταν οι εξής :

• Εκπαίδευση μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο: Η περίπτωση των μεταναστών και των προσφύγων στην Ευρώπη και την Ελλάδα

• Βασικές έννοιες τής Διαπολιτισμικής και τής Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

• Η ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

• Το νομικό πλαίσιο για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην Ελλάδα

• Κοινωνική Ψυχολογία: στερεότυπα, προκαταλήψεις και ρατσισμός

• Το κοινωνικό πλαίσιο τής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

• Στάσεις και αναπαραστάσεις σε σχέση με το σχολείο

• Σχέση σχολείου-οικογένειας και ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων

• Διδασκαλία και μάθηση σε πολυπολιτισμικές τάξης με έμφαση στο γλωσσικό μάθημα

• Διαχείριση παιδαγωγικού κλίματος, προβλημάτων συμπεριφοράς και συγκρούσεων στη σχολική τάξη

• Πρόληψη και αντιμετώπιση τού σχολικού εκφοβισμού

• Εκπαιδευτική έρευνα εστιασμένη στην κοινωνιομετρική έρευνα

• Ενδυνάμωση μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (διαφοροποιημένη διδασκαλία, συμβουλευτική κ.λπ.)

• Υποστήριξη εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές δομές (π.χ. Τάξεις Υποδοχής, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Δείτε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης εδώ και το Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού εδώ