Στις 20 και 27 Νοεμβρίου 2021 όλες οι καθηγήτριες Αγγλικών Πρωτοβάθμιας των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων παρακολούθησαν επιμορφωτικό ιστοσεμινάριο με θέμα “Technologies and Approaches to Blended, Hybrid and Online Teaching", από τον freelance teacher trainer κ. Russell Stannard.

Η επιμορφωτική δράση οργανώθηκε από τον Συντονισμό τού Αγγλικού Τμήματος Πρωτοβάθμιας τής Φ.Ε σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Macmillan education και το Norwich Institute for Language Education (NILE).

Κατά τη διάρκεια τής εβδομάδας που μεσολάβησε μεταξύ των δύο διαδικτυακών συναντήσεων, οι καθηγήτριες των Σχολείων μας είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν υλικό από τις πηγές τού παραπάνω εκπαιδευτικού ιδρύματος, καθώς, επίσης, να εκπονήσουν και να καταθέσουν εργασίες σχετικές με το περιεχόμενο τής επιμορφωτικής δράσης.

Επιπλέον, η πρόσβασή τους στο σύστημα διαχείρισης μάθησης τού NILE  θα παραμείνει ελεύθερη για τους επόμενους δύο μήνες.