Τα σχολεία μας στο πλαίσιο της διεύρυνσης , γλωσσικής και πολιτισμικής, έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Αγγλικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική της Αγγλικής Γλώσσας».
Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται στην πρακτική άσκηση των φοιτητών της Αγγλικής Φιλολογίας μέσα στην τάξη.
Οι καθηγητές και καθηγήτριες της Αγγλικής Γλώσσας του σχολείου μας δέχονται για διάστημα 2-3 μηνών τους φοιτητές στις τάξεις τους οι οποίοι παρακολουθούν την παιδευτική διαδικασία και κρατούν σημειώσεις. Οι καθηγητές λειτουργούν ως μέντορες και εξηγούν κάθε βήμα της διαδικασίας επιλύνοντας τις προκύπτουσες απορίες.
Στην συνέχεια οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτήσανε στην πράξη παρουσιάζοντας ένα μάθημα η μέρος του μαθήματος οι ίδιοι.
Στο τελικό στάδιο οι καθηγητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα έντυπο αξιολόγησης του φοιτητή/ τριας  που δέχτηκαν στην τάξη τους το οποίο προσκομίζεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·        
  Εξοικείωση των φοιτητών με την παιδευτική διαδικασία.

·          Διεύρυνση της παιδευτικής διαδικασίας με την έκθεση των μαθητών σε διάφορες και διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας.

·          Εναλλαγή και διάδραση κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

·          Ανταλλαγή με το Πανεπιστήμιο παιδευτικών μεθόδων και πολιτιστικών προσεγγίσεων.