Το Διοικητικό Συμβούλιο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, συμμεριζόμενο τα ποικίλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν γονείς μαθητών, έχει ιδρύσει το Ταμείο Υποτροφιών το οποίο ενισχύεται από τον προϋπολογισμό τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, από χορηγίες και από τα έσοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Η Επιτροπή Υποτροφιών, αποτελούμενη από μέλη τού Δ.Σ. τής Φ.Ε., μετά την εξέταση των αιτημάτων των γονέων και ανάλογα με τις δυνατότητες τού Ταμείου, χορηγεί υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων επί των διδάκτρων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:

  • Γονείς φοιτώντων μαθητών που δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, λόγω σοβαρών ή έκτακτων δυσχερειών
  • Γονείς νέων μαθητών που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή των παιδιών τους στα Αρσάκεια − Τοσίτσεια Σχολεία και αντιμετωπίζουν παρόμοιες οικονομικές δυσκολίες
  • Γονείς με τρία ή και περισσότερα παιδιά που φοιτούν στα Αρσάκεια − Τοσίτσεια Σχολεία και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και,
  • Οικογένειες με ορφανά, εφόσον πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Βάσει των ανωτέρω, για το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020 οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 1-4-2019 έως και 24-4-2019. Μετά το πέρας τής ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας λοιπές αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές εκτός εκτάκτων περιπτώσεων (π.χ. χηρείας, ανεργίας, υγείας).

Δεδομένου ότι κάθε αίτηση εξετάζεται κατά περίπτωση, οι γονείς θα ενημερωθούν εγκαίρως για την έκβαση τής αίτησής τους και τις αποφάσεις τής Επιτροπής Υποτροφιών.


Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Το τελευταίο εκκαθαριστικό τής Εφορίας φορολογικού έτους 2017.
2) Κάθε έγγραφο που τεκμηριώνει το αίτημα κατά περίπτωση (π.χ. πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας, πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις από δημόσια νοσοκομεία κ.λπ.).

Οι γονείς θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά αποκλειστικά με την προσκόμιση των ανωτέρω:
  • Για τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Αθηνών: στα Γραφεία Διοικήσεως τής Φ.Ε. (Κοκκώνη 18, Π. Ψυχικό)
  • Για τα Αρσάκεια Θεσσαλονίκης: στο Λογιστήριο Αρσακείου Θεσ/νίκης (Ελαιώνες Πυλαίας) 
  • Για τα Αρσάκεια Πατρών: στο Λογιστήριο Αρσακείου Πατρών (Αγ. Παρασκευή, Πλατάνι Ρίου, Πάτρα)
  • Για τα Αρσάκεια Ιωαννίνων: στο Λογιστήριο Αρσακείου Ιωαννίνων (Επαρχιακή οδός Λογγάδων Βασιλικής, Λογγάδες)

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση τηρούνται από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία τα προβλεπόμενα από τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα.          

              Ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

                                                                                               Βασίλειος Χρυσανθακόπουλος