Αρσάκεια Πατρών
Δείτε την ανακοίνωση, εδώ.
Για την Α΄ τάξη, εδώ
Για την Β΄ τάξη, εδώ
Για την Γ΄ τάξη, εδώ
Για την Δ΄ τάξη, εδώ
Για την Ε΄ τάξη, εδώ
Για την Στ΄ τάξη, εδώ

Πίνακας με ενημερωμένες τιμές στολών, εδώ