e-arsakeio


Books' archway


ep en


harvard
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων ΦΕ

July 2024
Last month   Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4 5 6
week 28 7 8 9 10 11 12 13
week 29 14 15 16 17 18 19 20
week 30 21 22 23 24 25 26 27
week 31 28 29 30 31
Ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς των μαθητών των Αρσακείων για τον ΦΠΑ σε σχέση με τα Αρσάκεια Σχολεία

                                                                                 Ενημερωτική επιστολή

  2 Σεπτεμβρίου 2015
Αγαπητοί Γονείς,  

Σκοπός τής παρούσης επιστολής είναι η άμεση, έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωσή σας για το μεγάλο θέμα τής επιβολής ΦΠΑ 23% στα δίδακτρα κάθε μορφής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που περιελήφθη στο τελευταίο Μνημόνιο. Ευθύς εξ αρχής, πληροφορώ τους γονείς ότι το Διοικητικό Συμβούλιο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων) ομοφώνως δηλώνει ότι είναι ριζικά αντίθετο στην επιβολή ΦΠΑ στα δίδακτρα των Αρσακείων Σχολείων, αλλά και γενικότερα στα δίδακτρα των Σχολείων τής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, υπήρξε μάλιστα και δημόσια τοποθέτηση επί τού θέματος τού προέδρου τής Φ.Ε. (εφημ. «Το Βήμα» 30ής Αυγούστου 2015 και Ιστοσελίδα Φ.Ε.)


Πρόχειρη αποσπασματική ανάγνωση τού κειμένου τής διάταξης τού εκδοθέντος νόμου (ν. 4336/2015 – ΦΕΚ Α΄94/14.08.2015) οδήγησε, δυστυχώς, τις προηγούμενες ημέρες σε ευρύτατη ανακριβή πληροφόρηση ότι τα Αρσάκεια (και τα άλλα μη κερδοσκοπικά Σχολεία) εξαιρούνται από τον επιβληθέντα ΦΠΑ 23% στα δίδακτρά τους. Ωστόσο, προσεκτική ανάγνωση τού νόμου και συζήτηση με ειδικούς δείχνει ότι τα κριτήρια για πιθανή εξαίρεση είναι τέσσερα (4) και ότι πρέπει να πληρούνται αθροιστικά και τα τέσσερα. Ως εκ τούτου, τίθεται θέμα υπαγωγής σε ΦΠΑ και των διδάκτρων των μη κερδοσκοπικών και ισότιμων Αρσακείων Σχολείων, θέμα το οποίο επείγε να διευκρινισθεί από την αρμόδια αρχή (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.  

Βεβαίως, τα ισότιμα μη κερδοσκοπικά Αρσάκεια Σχολεία (και γενικότερα τα μη κερδοσκοπικά σχολεία) θα μπορούσαν αυτονόητα να εξαιρεθούν νομίμως βάσει τής κοινοτικής οδηγίας, αν υιοθετούνταν μόνο οι δύο πρώτες προϋποθέσεις: (α΄) «μη κερδοσκοπικά σχολεία» και (β΄) «διοίκηση από άμισθα Δ. Συμβούλια»). Αλλά θεσπίζονται αθροιστικά και δύο ακόμη προϋποθέσεις: (γ΄) «δίδακτρα κατώτερα από τα κερδοσκοπικά σχολεία» και (δ΄) «αποφυγή κινδύνου στρέβλωσης των όρων τού ανταγωνισμού», προϋποθέσεις που περιπλέκουν το θέμα τής εξαίρεσης και προκαλούν δυσχερή ζητήματα ερμηνείας τού νόμου με σοβαρές συνέπειες. 

Επισημαινουμε, τέλος, α) ότι τα χρηματικά πρόστιμα και οι νομικές συνέπειες (ποινικές, οικονομικές, διοικητικές) οι οποίες επαπειλούνται από τη μη τήρηση τού νόμου περί εισπράξεως και αποδόσεως ΦΠΑ στο δημόσιο είναι βαρύτατες και δυσβάστακτες για τη λειτουργία των Αρσακείων Σχολείων, β) ότι η πρόσφατη (τής 1ης Σεπτεμβρίου) εγκύκλιος τής Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δεν παρέχει διευκρινήσεις που να απαλλάσσουν τα μη κερδοσκοπικά σχολεία από τον ΦΠΑ, και γ) ότι υπάρχει κίνδυνος να υποχρεωθούμε να υποβάλουμε «δήλωση μεταβολών για την υπαγωγή μας στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ».  

Κατόπιν αυτών, αν τις αμέσως επόμενες ημέρες δεν υπάρξει άλλη επίσημη εξέλιξη (κατάργηση ή αναστολή τής ισχύος τού νόμου περί ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση) και συνεχίσει η υποχρέωσή μας να υπαχθούμε σε «καθεστώς ΦΠΑ», θα σάς ειδοποιήσουμε εγγράφως για τη διαδικασία που επιβάλλεται να τηρηθεί.

                                                                                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο          
                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος
                                                                                                                   Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης

Ακολουθούν:

1.       Η Κοινοτική Οδηγία για το θέμα

2.       Ο Νόμος για τον ΦΠΑ

3.       Τα Δελτία Τύπου-διευκρινίσεις τής Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΔΤ 20-8-2015 και ΔΤ 31-8-2015)

4.     Το Δελτίο Τύπου για τη μετάθεση τού ΦΠΑ για 16 Οκτωβρίου

1. Η Κοινοτική Οδηγία

KOINOTIKH-ODHGIA


2. Το ΦΕΚ

FEK3α. Το Δελτίο Τύπου (20/8/2015)


                                                                                                                                          Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015
                                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                 

                                                                                 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Φ.Π.Α.

Μετά την από 19.08.2015 έγκριση της δανειακής σύμβασης μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015). Όσον αφορά στα θέματα του ΦΠΑ:

Στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγονται εφεξής τόσο το μοσχαρίσιο κρέας, όσο και όλα ανεξαιρέτως τα είδη κρέατος από ζώα και πτηνά, τα παρασκευάσματα και τα προϊόντα ανάμειξης αυτών των κρεάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο που παρασκευάζονται, συντηρούνται, διατηρούνται ή παρουσιάζονται προς πώληση, με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου.

Αναφορικά με την απαλλαγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης και των στενά συνδεόμενων με την εκπαίδευση παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, με τις νέες διατάξεις της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), οι οποίες ισχύουν από 20.07.2015, η απαλλαγή περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου.

Όσον αφορά στους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, η απαλλαγή αυτή ισχύει υπό τον όρο ότι οι εν λόγω οργανισμοί:

i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,

iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ,

iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, ενώ δεν εξετάζεται η πλήρωσή τους στην περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία εξακολουθεί να απαλλάσσεται, ανεξάρτητα αν παρέχεται από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία).

Έως 31.08.2015 οι ιδιωτικοί φορείς των οποίων η εκπαιδευτική δραστηριότητα πλέον δεν απαλλάσσεται οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Περαιτέρω διευκρινίσεις θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. η οποία θα εκδοθεί άμεσα.


3β. Το Δελτίο Τύπου (31/8/2015)

                                                                                                                                             Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015

                                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου υπέγραψε εγκύκλιο με την οποία γίνεται δεκτό ότι, για λόγους χρηστής διοίκησης, η δήλωση μεταβολών των επιχειρήσεων που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες από 19 Αυγούστου 2015 υπάγονται σε ΦΠΑ (σύμφωνα με το ν. 4336/2015), δύναται να υποβληθεί μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2015 χωρίς πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι οι λοιπές υποχρεώσεις των εν λόγω προσώπων ισχύουν κανονικά όπως αυτές περιγράφονται στην υποπαράγραφο Δ.2 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, ήτοι:

α) Τυχόν συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επίρριψη του ΦΠΑ επί αρχικών φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν από τις 20 Ιουλίου έως και τις 20 Αυγούστου 2015 θα πρέπει να εκδοθούν το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2015,

β) Ο οφειλόμενος φόρος με βάση τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία θα καταβληθεί με τη δήλωση ΦΠΑ της περιόδου, εντός της οποίας εκδόθηκαν αυτά (για παράδειγμα για συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία που θα εκδοθούν τον Σεπτέμβριο, ο φόρος θα καταβληθεί με τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται έως και το τέλος Οκτωβρίου 2015), και

γ) Σύνταξη απογραφής των αγαθών που κατέχουν στις 19 Ιουλίου 2015 και υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2015, προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης.4. Μέχρι 16 Οκτωβρίου η δήλωση μεταβολών στις Δ.Ο.Υ. για τις επιχειρήσεις που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου υπέγραψε εγκύκλιο με την οποία η ημερομηνία της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 της ΠΟΛ 1193/2015 που αφορά το χρόνο δήλωσης μεταβολών των επιχειρήσεων που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες, μετατίθεται στις 16 Οκτωβρίου 2015.
Η μετάθεση αυτή κρίθηκε αναγκαία κατόπιν σχετικών αιτημάτων των φορέων και προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των εν λόγω επιχειρήσεων.