Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού είναι ένα από τα σχολεία που επιλέχθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη μέθοδο τής τυχαίας δειγματοληψίας, για να συμμετάσχει στην πιλοτική φάση τής έρευνας PISA 2024, η οποία διεξήχθη, την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία τής Ελλάδας.

Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment) είναι μία διεθνής εκπαιδευτική έρευνα, η οποία διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης τού Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Διεξάγεται κάθε τρία χρόνια, από το 2000 έως σήμερα, και η Ελλάδα συμμετέχει ανελλιπώς σε αυτή (μετά το 2025 θα πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια).

Κύριος στόχος τού προγράμματος PISA είναι η αξιολόγηση τής ικανότητας των μαθητών/-τριών να αξιοποιούν τη γνώση και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει, εντός και εκτός σχολείου, σε προβλήματα τής καθημερινής ζωής σε δύο γνωστικά πεδία: την κατανόηση κειμένου και τα Μαθηματικά. Η έρευνα PISA διερευνά πόσο καλά μπορούν οι μαθητές/-τριες να λύνουν προβλήματα που άπτονται τής καθημερινότητας, να σκέφτονται κριτικά και να επικοινωνούν αποτελεσματικά.

Παράλληλα, η έρευνα συλλέγει δεδομένα για το κατά πόσον διάφοροι κοινωνικοί, πολιτισμικοί και οικονομικοί παράγοντες, καθώς και ζητήματα οργάνωσης τής εκπαίδευσης επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο αντλούνται πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα, πόσο καλά, δηλαδή, προετοιμάζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες για τις προκλήσεις τής πραγματικής ζωής και τη μελλοντική επιτυχία.

Από το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού έλαβαν μέρος στην έρευνα αυτή μέρος οι μαθητές και οι μαθήτριες τού τμήματος Γ΄δ.