Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε διαδικτυακά, με επιτυχία, το εκπαιδευτικό αντικείμενο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μουσειακές αφηγήσεις. Μελέτη περίπτωσης: Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών».
Η καθηγήτρια παρακολούθησε, από τις 11 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και τις 29 Ιανουαρίου 2018, σειρά μαθημάτων και εκπόνησε σχέδιο μαθήματος πάνω στη διδαχθείσα θεματολογία. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα οργανώθηκε από το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά βίου Μάθησης τού Ε.Κ.Π.Α, στο πλαίσιο τού Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης με τη χρήση Καινοτόμων Μεθόδων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.