Η καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στις εργασίες τού 9ου Πανελλήνιου και Παγκόσμιου Συνεδρίου για τους καθηγητές τής Γαλλικής με θέμα: «Εnseigner la langue et la culture françaises: construire des ponts socio-humanistes» («Διδάσκοντας τη γαλλική γλώσσα και τη γαλλική κουλτούρα: χτίζοντας κοινωνικοανθρωπιστικές γέφυρες»), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 20 ως τις 23 Οκτωβρίου 2016 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
Η κ. Όλγα Δασκαλοπούλου βασιζόμενη στον 1ο άξονα με θέμα: «L’interculturel d’hier à aujourd’hui: de l’intercompréhension à la co-action» («η διαπολιτισμικότητα από χθες έως σήμερα: από την αλληλο- κατανόηση στην από κοινού δράση) παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Enseigner le français selon une approche actionnelle à caractère interculturel» («Ενσωμάτωση πολιτισμικών στοιχείων στη διδασκαλία τής γαλλικής γλώσσας με βιωματική προσέγγιση»).
Με αφορμή τη συμμετοχή μαθητών στον Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας και βασιζόμενη στα χαρακτηριστικά τού ανοικτού σχολείου, που είναι οι σύγχρονες μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις, αλλά και τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, η κ. Όλγα Δασκαλοπούλου πρότεινε μια διδακτική προσέγγιση διαπολιτισμικού χαρακτήρα στο μάθημα τής γαλλικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών αλλά και την αξιοποίηση τού πολιτισμικού κεφαλαίου.
Οι καθηγήτριες, εξάλλου, κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου, Όλγα Δασκαλοπούλου και Έρη Λιάκου βασίστηκαν στον 2ο άξονα τού Συνεδρίου με θέμα «Facteurs de facilitation de la communication/collaboration des apprenants en français» («Παράγοντες διευκόλυνσης τής επικοινωνίας/συνεργασίας των μαθητών στα Γαλλικά») και παρουσίασαν εργαστήριο με τίτλο «Entraide et Solidarité : de la classe de FLE à une société de citoyens sensibilisés» (Αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη: από την τάξη των Γαλλικών σε μια κοινωνία ευαισθητοποιημένων πολιτών).
Πρόκειται για σχέδιο μαθήματος το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου επιπέδου Β1 με θέμα την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στη φύση και στον άνθρωπο.
Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται στο συγκεκριμένο θέμα μέσα από σειρά δραστηριοτήτων βασισμένων σε βίντεο που είχαν δημιουργήσει το 2011 μαθητές των Αρσακείων για τον Διαγωνισμό τής Γαλλοφωνίας κερδίζοντας τότε το πρώτο βραβείο.
Στη συνέχεια, το θεατρικό παιχνίδι και η δημιουργική γραφή τούς βοηθούν να εκφραστούν, να συλλάβουν ιδέες και να δημιουργήσουν εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά, ενώ διάφορες δραστηριότητες γραπτού λόγου τούς μαθαίνουν πώς να παρουσιάζουν τις ιδέες τους σε ένα κείμενο με συνοχή.
Η διαθεματικότητα των προτεινόμενων ασκήσεων, η χρησιμοποίηση ψηφιακών μέσων και οι ομαδικές εργασίες-projets τού συγκεκριμένου σεναρίου μαθήματος αποσκοπούν στην ενεργοποίηση ποικίλων στρατηγικών μάθησης, στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου και, κυρίως, στην κινητοποίηση των σημερινών μαθητών και αυριανών υπεύθυνων πολιτών, επειδή «Entre les rives du même et de l’autre, l’homme est un pont».

image001