Η κ. Μουζουράκη παρακολούθησε στο Γαλλικό Ινστιτούτο ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα
«ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- OEUVRONS POUR UNE ECOLE LIBRE , OUVERTE ET COOPERΑTIVE». Δουλεύοντας με τις ιδέες τού Célestin Freinet, πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινότητα.
Παιδαγωγική Ομάδα "La buissonnière": "Το σκασιαρχείο".
Θεματικές σεμιναρίου:
· Τεχνικές τού Célestin Freinet που ανακοινώθηκεαν στο Γαλλικό Ινστιτούτο σε δύο επιμορφωτικές συναντήσεις
  το  καλοκαίρι και το φθινόπωρο τού 2014.
· Ιστορία τής φιλίας και τής έχθρας: "Η διαχείριση τής διαφορετικότητας στο σχολείο: Gérer les différences à
   l’école".

· "Ο Célestin Freinet σήμερα: Ένα ελεύθερο, συνεταιριστικό και ανοικτό σχολείο" (Célestin Freinet aujourd’hui.
   Une école libre, coopérative et ouverte).
· Εργαστήρια τού Olivier Francomme
· Παρουσίαση των 30 σταθερών τού Freinet – Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς.
· Προτάσεις για παιδαγωγική μεταρρύθμιση.