Τάξη Γ :
- Zig Zag 1 Méthode ISBN 9782090383867 Eκδόσεις CLE
- Zig Zag 1 J’apprends à lire et à écrire ISBN 9782090383850
- LIVRE DE GRAMMAIRE LALAGRAMM / ABCD j'aime le français - Eκδόσεις RAPTAKIS

Τάξη Δ :
Ολοκλήρωση τής ύλης τής μεθόδου - βιβλίων τής Γ’ τάξης
( Zig Zag 1 Méthode και J’apprends à lire et à écrire - ΕκδόσειςCLE) και του LIVRE DE GRAMMAIRE LALAGRAMM - Eκδόσεις RAPTAKIS

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
-  Zig Zag 2 Méthode ISBN 9782090383898
-  Zig Zag 2 Cahier d’ activités ISBN 9782090383904 Eκδόσεις CLE

Τάξη Ε :
Ολοκλήρωση τής ύλης τής μεθόδου - βιβλίων τής Δ΄ τάξης
( : Zig Zag 2 Méthode / Zig Zag 2 Cahier d’ activités) - Eκδόσεις CLE

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- METHODELF - DELF JUNIOR A1 - Eκδόσεις Le LIVRE OUVERT
- LIVRE DE GRAMMAIRE GRAMMATIX - Eκδόσεις RAPTAKIS

Τάξη ΣΤ :
Ολοκλήρωση τής ύλης τής μεθόδου - βιβλίων τής Ε΄ τάξης
(METHODELF - DELF JUNIOR A1 / LIVRE DE GRAMMAIRE GRAMMATIX )

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (: γλωσσικά -γραμματικά φαινόμενα, με τη σειρά που αυτά παρουσιάζονται στη μέθοδο διδασκαλίας τής κάθε τάξης)

Παρακαλούμε, σε όλα τα βιβλία τών μαθητών καθώς και σε όλα τα τετράδιά τους να υπάρχουν ετικέτες με το ονοματεπώνυμο, την τάξη και το σχολείο τού παιδιού, σύμφωνα με το υπόδειγμα:

CAHIER DE CLASSE

MARIE PAPADOPOULOU
3e classe
1e ARSAKEIO ÉCOLEPRIMAIRE